Mieli Rotary Sesės ir Broliai,

Kviečiame kelti kandidates ir kandidatus į 2024-2025 metų Lietuvos Rotary apygardos 1462 Valdytojas(us). Tai gali būti Jūsų, arba bet kurio kito Lietuvos Rotary klubo, klubo narė ar narys.

Jūsų įkvėpimui, kokiomis savybėmis turėtų pasižymėti kandidatas, siūlau pasimėgauti įkvepiančia amžinatilsį Rotary International Prezidento Cliff Dochterman.

Formalieji kvalifikaciniai reikalavimai kandidatei/ui yra šie:

  • turi būti nepriekaištingos reputacijos Apygardos klubo, kuris vykdo RI Konstitucijos, RI Įstatų bei šių Įstatų reikalavimus, nariu;
  • turi būti buvęs vieno Rotary klubo arba kelių Rotary klubų nariu bent 7 (septynerius) metus iki tada, kai pradės eiti savo pareigas;
  • turi būti ėjęs Rotary klubo prezidento pareigas vienerius Rotary metus arba, jei Rotary klubas buvo priimtas į RI einamaisiais Rotary metais, ėjo prezidento pareigas bent 6 (šešis) mėnesius;
  • turi gerai mokėti anglų (arba kitą RI oficialiai vartojamą) kalbą, demonstruoti gebėjimus, pasiruošimą, pasiryžimą ir fizines galimybes eiti Apygardos Valdytojo pareigas.

Dviejų (minimalus terminas) mėnesių termino, skirto iškelti kandidatūras eiti Apygardos Valdytojo pareigas, pradžia skelbiama šiandien, t.y. nominacijų pateikimo termino pabaiga yra 2022 metų kovo 17 diena.

Teikiant kandidatūras eiti Apygardos Valdytojo pareigas, Nominacinio komiteto pirmininkei, IPDG Viktorijai Trimbel pateikiami šie dokumentai:

  • kandidato gyvenimo aprašymas, akcentuojant tarnystę Rotary organizacijoje;
  • kandidato, kaip būsimo Apygardos Valdytojo, veiklos programa;
  • RI Generaliniam sekretoriui adresuotas pareiškimas, patvirtinantis kandidato turimas kvalifikacines žinias, prisiimamas pareigas ir atsakomybę.

Apygardos klubo, pateikusio savo nario kandidatūrą į Nominuotojo Apygardos Valdytojo pareigas, sekretorius turi pateikti tinkamai pasirašytą Apygardos klubo susirinkimo protokolą, kuriame nurodyta susirinkimo data, dalyvavusių klubo narių skaičius ir priimtas sprendimas „už" dėl Apygardos klubo nario kandidatūros į Nominuotojo Apygardos Valdytojo pareigas, taip pat kitus aukščiau išvardintus dokumentus šiais el.p. adresais: viktorija.trimbel@rotary.lt; admin@rotary.lt 

Jeigu tarp iškeltų kandidatų yra narys klubo, apygardos visuotiniame susirinkime paskirto į Nominacinį komitetą narys, toks klubas pasitraukia iš Nominacinio komiteto, o jį pakeičia VNS išrinktas pakaitinis klubas.

Informaciją apie nominavimo procesą papildomai šiandien išsiųsime apygardos turimais Rotary klubų 2021-2022 metų Prezidentų ir Sekretorių kontaktais. Jeigu turite klausimų, mielai į juos visus atsakysiu telefonu ar e-paštu.

Pagarbiai

Viktorija Trimbel
Chair of the Nomination Committee, Chair of the Advisory Council, Immediate Past Governor 2020-2021, District 1462 Lithuania Member, Membership Committee 2020-2023, Rotary International, USA


Email for Rotary: viktorija.trimbel@rotary.lt