Posted on Oct 20, 2021

Apygardos konferencijos metu Marius Čiuželis (Rotary klubo „Lituanica International“ prezidentas) pristatė daug susidomėjimo sulaukusią idėją apie galimybę turėti Rotary neliečiamojo kapitalo fondą. Jis parengė 10 klausimų ir atsakymų suvestinę, kuri padės geriau suprasti fondo esmę.

  1. Kas yra neliečiamojo kapitalo fondas?

Neliečiamojo kapitalo veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymas. Neliečiamasis kapitalas  – tai labdaros ir paramos fondo valdomos jam perduotos ir nuo jo kito turto neribotam laikui atskirtos lėšos, iš kurių investavimo gautas pajamas fondas naudoja savo įstatuose nustatytiems visuomenei naudingiems veiklos tikslams įgyvendinti. Kitaip tariant, fondas tiesiogiai nenaudoja jam patikėto turto veiklos išlaidoms finansuoti, o jį investuoja pagal iš anksto apibrėžtą investavimo strategiją. Vaizdžiai išsireiškus, fondui vietoj grūdų skiriama žemė, kurioje jis gali ūkininkauti ir taip tęsti savo veiklą neapibrėžtą laiką.

Rotary klubai suformuoja kapitalą, iš kurio investavimo gautas pajamas naudoja savo tikslinei veiklai. Mums tai – naujas, ilgalaikis, tvarus finansavimo mechanizmas, suvienijantis visus klubus bendrai idėjai ir įgalinantis juos daryti dar didesnį poveikį visuomenei.

  1. Kuo neliečiamojo kapitalo fondas skiriasi nuo įprasto labdaros ir paramos fondo?

Įprastai labdaros ir paramos fondas veikia piltuvėlio principu – suteikta parama išdalinama labdaros gavėjams tiesiogiai, arba finansuojamos įvairių visuomenei naudingų socialinių projektų veiklos išlaidos. Tokia pagalba paprastai būna vienkartinė, ir fondai priversti nuolat ieškoti naujų rėmėjų ir finansavimo šaltinių.

Situacija iš esmės pasikeičia suformavus neliečiamąjį kapitalą, kurio dėka fondas įgalinamas užsidirbti nuolatinį investicinių pajamų srautą; taip rėmėjų lėšos „dirba“ ilgą laiką ir sukuria sąlygas sukurti ilgalaikį ir tvarų fondo (mūsų atveju, fondo dalininkų-Rotary klubų) įgyvendinamų projektų finansavimo instrumentą neribotą laiką.

 

  1. Kodėl tai svarbu ir reikalinga?

Mes, kaip organizacija, vienydama kone 1 700 narių, turime pakankamai kompetencinių ir finansinių resursų, esame pajėgūs PIRMIEJI Lietuvoje iš nevyriausybinių organizacijų imtis tokios didelės ir daugeliui socialinių sričių poveikį kuriančio iniciatyvos. Esame pajėgūs ne tik sustiprinti savo klubų finansavimo(si) ir projektų vykdymo galimybes, bet ir formuoti socialinių poveikio investicijų kryptis Lietuvoje, tapti savotišku kitų nevyriausybinių organizacijų ar socialinių iniciatyvų kūrimo, vystymo, finansavimo ir plėtros centru, siekiančiu padėti labiausiai socialiai pažeidžiamoms mūsų visuomenės grupėms, būti pavyzdžiu, įkvepiančiu ir kitas organizacijas, net verslus.

Aiškus, pastovus, didėjantis pajamų iš investicinės veiklos srautas klubams padės geriau planuoti savo veiklą, vykdyti didesnio masto, tvarius ir ilgalaikį socialinį poveikį kuriančius projektus.

 

  1. Kaip veikia neliečiamojo kapitalo fondas?

Rotary klubai įsteigia labdaros ir paramos fondą, tampa fondo dalininkais, suformuoja kapitalą ir pradeda jo valdymą. Dalininkai visuotiniu sutarimu tvirtina investavimo strategijos gaires, investicijų grąžos paskirstymo klubams principus, tolesnio fondo kaupimo tvarką, priemones ir t.t.

Techniškai valdymo modelis gali būti apibrėžtas taip:

Dalininkai suformuoja Valdybą (iš Rotary narių tarpo ir/ar nepriklausomų išorės ekspertų / profesionalų), atsakingą už fondo kasdienę veiklą, investavimo strategijos įgyvendinimą ir periodiškai atsiskaito dalininkams už rezultatus.

 

  1. Kokie esminiai reikalavimai keliami neliečiamojo kapitalo fondams?

Lietuvoje neliečiamojo kapitalo fondams yra keliami šie esminiai reikalavimai:

1) minimalus neliečiamojo kapitalo dydis yra 72 405 Eur, kurį surinkti leidžiama per 3 metus nuo neliečiamojo kapitalo formavimo pradžios įrašymo Juridinių asmenų registre dienos. Iki tol lėšos gali būti investuojamos tik į saugias finansines priemones – indėlius arba Vyriausybės vertybinius popierius. dėl neliečiamojo kapitalo formavimo pradžios įrašymo Juridinių asmenų registre dienos;

2) neliečiamasis kapitalas gali būti padidintas iš gaunamos investicijų grąžos, bet ne daugiau nei 50 %, t.y. dalis pajamų būtinai turi būti panaudota fondo tikslams (fondo dalininkų-Rotary klubų projektams) įgyvendinti;

3) administravimo išlaidoms gali būti skirta ne daugiau kaip 5 % (1/20) per vienus metus gautų pajamų;

4) neliečiamas kapitalas turi būti valdomas laikantis griežtų rizikos valdymo taisyklių (į vieną investavimo objektą gali būti investuojama ne daugiau kaip 20 % neliečiamojo kapitalo);

5) neliečiamojo kapitalo sumažėjimas (kai jo dydis finansinių metų pabaigoje yra mažesnis už dydį, įregistruotą praėjusių finansinių metų pabaigoje) turi būti atkurtas per 3 finansinius metus nuo pirmojo neliečiamojo kapitalo sumažėjimo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. Neįvykdžius šio reikalavimo arba neliečiamajam kapitalui sumažėjus daugiau kaip 30 % nuo 3 paskutinių finansinių metų registruotų neliečiamojo kapitalo dydžių vidurkio, fondas privalo nutraukti neliečiamojo kapitalo valdymą.

 

  1. Pradinio neliečiamojo kapitalo poreikis

Skirstytina

Metinė investicijų grąža

investicijų grąža

5%

7%

10%

15%

20%

15 000

300 000

214 286

150 000

100 000

75 000

30 000

600 000

428 571

300 000

200 000

150 000

35 000

700 000

500 000

350 000

233 333

175 000

40 000

800 000

571 429

400 000

266 667

200 000

45 000

900 000

642 857

450 000

300 000

225 000

50 000

1 000 000

714 286

500 000

333 333

250 000

100 000

2 000 000

1 428 571

1 000 000

666 667

500 000

Lentelės pirmos eilutės dešiniajame stulpelyje matome, kad minimalaus įstatymais nustatyto neliečiamojo kapitalo dydžio tarsi ir pakanka, norinti išlaikyti esamą Rotary fondo finansavimo lygį. Bet paklauskime savęs – ar realu kasmet uždirbti vidutiniškai po 20 % investicijų grąžos?

Prisiminkime ir numatytus investicijų diversifikavimo apribojimus, t.y. ne daugiau 20 % į vieną investavimo priemonę (akciją, fondą, obligaciją ir pan.). Be to, daugelio investavimo priemonių minimalios investicijos kartelė prasideda nuo 100 000+ EUR/USD.

Tad pradinio kapitalo poreikis siekia ne mažiau 500 000 Eur, o ilguoju laikotarpiu uždirbdami vidutiniškai 5-7 % per metus mes daugiau nei du kartus išauginame dabartines klubų finansavimo galimybes.

 

  1. Kaip surinkti 500 000 Eur pradiniam kapitalui?

Mūsų apygardoje yra 58 Rotary klubai + 3 satelitai, kurie vienija kone 1 700 narių. Jeigu kiekvienas narys skirtų po 300 Eur (mažiau nei po 1 Eur per dieną vienerius metus) pradiniam kapitalui suformuoti, turėtume reikiamą pradinę sumą: 1 700 x 300 = 510 000 Eur.

Kadangi fondo steigėjai ir dalininkai bus Rotary klubai, jų įnašas į pradinį kapitalą paskaičiuojamas pagal narių skaičių kaip nurodyta žemiau esančioje lentelėje:

Klubas

Narių skaičius

Laukiamas įnašas

Dalis kapitale

Rotary klubas 1

40

12 000 Eur

2,35 %

Rotary klubas 2

23

6 900 Eur

1,35 %

Rotary klubas 3

35

10 500 Eur

2,06 %

Rotary klubas 4

30

9 000 Eur

1,76 %

...

 

 

 

Kiti klubai

1 572

471 600 Eur

92,47 %

Iš viso:

1 700

510 000 Eur

100 %

Savo įnašą klubai gali suformuoti papildomais narių įnašais, iš klubo rezervų, surinkdami paramą iš klubo narių valdomų įmonių ar plačios visuomenės per projektines veiklas.

Papildomai neliečiamajame kapitale galėtų dalyvauti ir Rotaract klubai. Jiems galėtų būti nustata mažesnė suma, tačiau tokiu būdu ugdytume ir edukuotume jaunuosius profesionalus ne tik filantropijos, bet ir investavimo klausimais.

 

  1. Kaip bus paskirstoma investicijų grąža klubams?

Pagal Labdaros ir paramos fondo įstatymo nuostatas ne mažiau 50 % kasmet gaunamos investicijų grąžos turi būti skiriama tikslinei fondo veiklai, t.y. fondo dalininkų-Rotary klubų projektams finansuoti. Kokia konkrečiai iš investicijų gauto pelno dalis bus paskirstoma, spręs Dalininkai visuotiniame susirinkime fondo Valdybos teikimu.

Paskirstytinas pelnas bus pervestas klubams tokiomis pat proporcijomis, kokiomis klubai suformuos neliečiamąjį kapitalą. Pagal atsakyme į 7 klausimą pateiktą lentelę, Rotary klubui 1 būtų skiriama 2,35 % paskirstytino pelno dalis, Rotary klubui 2 – 1,35 % ir t.t.

Kuo didesnis klubo įnašas į neliečiamąjį kapitalą, tuo didesnė ir skirstytino pelno dalis teks klubui. Klubai bet kada (pvz., kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigoje) galės papildyti savo dalį kapitale papildomai įnašais, pvz., Rotary klubas 1, suformavęs 12 000 Eur pradinį įnašą, gali papildyti jį 3 000 Eur:


a) pritraukęs 10 naujų narių (10 x 300 Eur = 3 000 Eur);

b) pritraukęs išorinius rėmėjus – fizinius ar juridinius asmenis, kurie „investuoja“ į Rotary neliečiamojo kapitalo fondą, o gautos investicijų grąžos naudos gavėjais paskiria konkretų klubą;

c) savanoriškai papildydamas savo dalį neliečiamajame kapitale (pvz., skirdamas didesnę nei 300 Eur/nariui sumą).

Tokio papildymo metu būtų perskaičiuojama klubo įnašo dalis pagal fondo investicijų rinkos vertę.

Pirminis fondo dalininkų-Rotary klubų tikslas turi būti neliečiamojo kaitalo auginimas, o ne maksimaliai leistinas investicijų grąžos išsimokėjimas kiekvienais metais. Nuo didesnio kapitalo tikėtina ir didesnė investicijų grąža ateityje, o tuo pačiu ir galimybės įgyvendinti didesnės apimties projektus bei sukurti didesnį poveikį visuomenei.

 

  1. Kiek klubų jau įsitraukė?

Birželio-rugsėjo mėnesiais kalbėjausi su kone 20 Rotary klubų buvusiais ir/ar esamais prezidentais bei valdybomis. Visi be išimties pritarė idėjai, keli klubai visuotiniuose narių susirinkimuose jau patvirtino savo dalyvavimą:

Klubas

Data

Narių skaičius

Laukiamas įnašas

Patvirtintas įnašas

Dalis

Vilniaus Perkūno RK

21-09-27

40

12 000

3 000

25 %

RK „Lituanica International“

21-10-13

23

6 900

6 900

100 %

Po neliečiamojo kapitalo fondo idėjos pristatymo metinėje konferencijoje spalio 16 d., jau suplanuoti papildomi susitikimai ir gilesnės diskusijos su Klaipėdos krašto, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Kauno, Jurbarko Rotary klubais lapkričio-gruodžio mėnesiais, papildomi susitikimai planuojami 2022 metų pradžioje.

Konferencijoje rodytą prezentaciją galima peržiūrėti ir atsisiųsti čia: https://bit.ly/R1462NK

 

  1. Kas toliau?

Dabar laukia tolesnės diskusijos ir veiklos modelio gryninimas su klubais, fondo steigimo dokumentų rengimas ir fondo registracija 2022 metais.

Atverskime naują savo Apygardos istorijos puslapį ir tegul Rotary ratas niekada nenustoja suktis!