Jaunimo tautinio - pilietinio ugdymo projektas

 
Klubas - Klaipėdos Rotary klubas "Maris"
El. p. -  
aleksas.bgdonavicius@gmail.com
Priedas:
 
 
PROJEKTO TIKSLINĖ GRUPĖ:
Klaipėdos miesto mokyklų mokiniai (iš jų socialinę atskirtį bei negalę turintys vaikai). 

PROJEKTO ORGANIZATORIAI:
Klaipėdos Rotary klubas „Maris“,
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius,
Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras.

PROJEKTO TIKSLAI:
  1. Ugdyti jaunimo pilietiškumą ir tautiškumą;
  2. Ugdyti mokinių, etninę saviraišką, dorovinį, kultūrinį sąmoningumą, suvokimą esamos aplinkos, kurioje gyvena, prioritetus.
  3. Projektu siekiama brandinti jauną asmenybę aktyviam pilietiniam gyvenimui, ugdyti gebėjimus dalyvauti priimant sprendimus, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, reikšti argumentuotą nuomonę, suformuoti asmens santykius su tauta ir tautine kultūra.

PROJEKTO UŽDAVINIAI:
  1. Organizuoti mokinių meninio skaitymo konkursus.
  2. Skatinti mokinių domėjimąsi lietuvių poetų, rašytojų autorine kūryba ir darbais.
  3. Ugdyti mokinių meninio žodžio suvokimą bei raišką.
  4. Organizuoti edukacines – kultūrines programas plečiant vaikų komunikacinius ir pažintines kompetencijas.

TRUMPAS PROJEKTO TURINYS
Projektu siekiama brandinti vaikus kaip asmenybę aktyviam pilietiniam, socialiniam gyvenimui, formuoti asmens santykius su tauta ir tautine kultūra. Bus siekiama atkreipti mokinių dėmesį į svarbius lietuvių istorijos įvykius, tuo pačiu ugdyti mokinių pilietiškumą, puoselėti tautiškumą, per literatūrą, krašto pažinimą, literatūrinę saviraišką, lietuvių kalbą. Mokiniai skatinami savarankiškai analizuoti žymių tautos asmenybių gyvenimo ir veiklos faktus, juos interpretuojant iš šiandienos pozicijų. Bus skatinami pažvelgti į socialinių problemų aktualijas bei prevencija, su kuriomis susiduria šių dienų vaikai ir jaunimas. Tai yra sveikos gyvensenos siekiamybė. Todėl, vykdydami pilietinio ir tautinio ugdymo projektą, turime atsižvelgti į šių dienų faktorius įtakojančius mūsų kasdienybę, pabandyti atrasti jų sprendimo būdus. Žvelgti plačiau ir giliau į mus supančią aplinką, neapsiribojant savuoju „aš“.

Projekto vertė - 2000 EUR.
Rėmėjas - Klaipėdos Rotary klubas "Maris".